Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden. Verenigingen krijgen hier ook mee te maken. GCR verwerkt tenslotte persoonsgegevens van haar leden, bijvoorbeeld voor het uitsturen van uitnodigingen voor vergaderingen, voor ons clubblad de Nieuwsflits en andere berichten en mededelingen betreffende het clubgebeuren.

Ook onze Goochel Vereniging is dus gebonden aan deze nieuwe regels. Zo moeten wij onze leden expliciet gaan vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Zie het stukje tekst bij punt 2.

Leden die zijn aangenomen gaan akkoord met onderstaande bepalingen

2. Vraag expliciet toestemming aan Leden van Goochelclub Rotterdam.

De goochelclub Rotterdam moet toestemming van haar leden hebben om persoonsgegevens te verwerken. Op welke manier de Goochelclub Rotterdam dit regelt, schrijft de AVG niet voor. Wel is het aan de Goochelclub Rotterdam om aan te tonen dat ze toestemming heeft gekregen. 

Een geldige toestemming is: 

  • vrijelijk gegeven. Als Goochelclub Rotterdam mag je een lid niet onder druk zetten om toestemming te geven.
  • ondubbelzinnig. Het moet duidelijk zijn dat er toestemming verleend is. Bijvoorbeeld door een mondelinge of schriftelijke verklaring. Je mag dus niet uitgaan van het ‘wie zwijgt stemt toe-principe’.
  • specifiek. Een gegeven toestemming geldt steeds voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Zo mag de lijst van e-mailadressen van de goochelclub Rotterdam voor de vergadering alleen gebruikt worden voor de Goochelcub Rotterdam. 
  • geïnformeerd gegeven.De Goochelclub Rotterdam moet haar leden informeren over:
  • de identiteit van de Goochelclub Rotterdan als organisatie.
  • het doel van elke verwerking waarvoor de Goochelcub Rotterdam toestemming vraagt.
  • welke persoonsgegevens de Goochelclub Rotterdam verzamelt en gebruikt.
  • het recht dat leden van de Goochelclub Rotterdam hebben om de toestemming weer in te trekken. 

De Goochelclub Rotterdam gebruikt van u de volgende persoonsgegevens: Uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Naam en adres zijn duidelijk. We moeten tenslotte weten met wie we te maken hebben.

Het e-mailadres wordt gebruikt voor het communiceren van agenda’s en notulen voor vergaderingen en om zaken door te geven die o.a. te maken hebben met het clubgebeuren.

Uw telefoonnummer gebruiken we bij noodgevallen als er een clubavond plotseling niet doorgaat en bij andere clubgebeurtenissen.

Uw geboortedatum gebruiken we om een scheiding te kunnen maken tussen jeugdleden en seniorleden.

Uw bankrekeningnummer wordt slechts gebruikt m.b.t. de jaarlijkse bijdrage aan de Goochelclub Rotterdam.

Ook vragen wij uw toestemming om foto's die op clubavonden of andere clubactiviteiten zijn gemaakt te mogen plaatsen in ons clubblad.

Alle verzamelde gegevens worden digitaal opgeslagen op de computers van de secretaris en de penningmeester. De data van de computer van de penningmeester worden dagelijks geback-upt.

Het bestuur van Goochelclub Rotterdam zal onder geen enkele voorwaarde persoonsgegevens delen met derden met uitzondering van de NMU, De Nederlandse Magische Unie. Uitzondering kan zijn wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Mocht er eventueel sprake zijn van een data-lek (bijvoorbeeld omdat de laptop van de voorzitter is gestolen met daarop de persoonsgegevens van Goochelclub Rotterdamleden), waardoor persoonsgegevens van leden potentieel gevaar lopen? Dan zal Goochelclub Rotterdam dit data-lek  vastleggen en hiervan melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook meld je een data-lek bij het bestuur van Goochelclub Rotterdam.